متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مسئله 4

1-3 ضرورت واهمیت پژوهش 8

1-4 اهداف پژوهش 8

1-4-1 هدف کلی 8

1-4-2 اهداف جزئی 8

1-5 فرضیه های پژوهش 9

1-5-1 فرضیه اصلی 9

1-5-2 فرضیه های فرعی 9

1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 9

1-6-1 تعاریف نظری 9

1-6-1-1 تأمین مالی 9

1-6-1-2 استقراض 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی 10

1-6-1-4 بهره گیری از سهام رایج 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد 10

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-6-2 تعاریف عملیاتی 11

1-6-2-1 تأمین مالی 11

1-6-2-2 استقراض 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی 11

1-6-2-4 بهره گیری از سهام رایج 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2- ادبیات پژوهش 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15

2-1-1-4-1 فاینانس 16

2-1-1-4-2 یوزانس 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی 18

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام 20

2-1-2 تأثیر و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20

2-1-2-1 سرمایه و سرمایه‌گذاری 22

2-1-2-2 تأثیر سرمایه در رشد و توسعه 23

2-1-2-3 اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26

2-1-2-3-1 توزیع درآمد 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پویایی راهبر و توسعه 29

2-1-3 تأثیر و جایگاه نظام مالی در تأمین مالی 30

2-1-3-1 مروری بر ساختار بازار مالی 32

2-1-3-1-1 سیستم مالی 32

2-1-3-1-2 بازار مالی 33

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1-3-2 ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده 35

2-1-3-2-1 بازار پول 35

2-1-3-2-1-1 بانک 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمایه 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار 42

2-1-3-2-3 بازار تأمین اطمینان 44

2-1-3-2-3-1 بیمه 45

2-1-4 مطالعه تأثیر و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها 46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد 48

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک 53

2-2-1-1-7 مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی 54

2-2-2 بهره گیری از شاخصهای CAMEL 54

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها 55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها 56

2-2-2-5 نقدینگی 56

2-2-3 مدیریت ریسک 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی 58

2-2-3-4 ریسک توانایی 58

2-2-4 بهینه گزینی 58

2-2-4-1 اندازه بانک 58

2-2-4-2 کنترل هزینهها 59

2-2-4-3 ساختار سپردهها 59

2-2-4-4 بهرهوری کارکنان 59

2-2-4-5 اهرم مالی 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد 60

2-2-4-7 رشد 61

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظری پژوهش 62

2-3-1 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون تأثیر سرمایه در رشد اقتصادی 62

2-3-4 تئوری رشد آدام اسمیت 62

2-3-5 نظریه سایمون کوزنتس 63

2-3-6 نظریه کوزنتس و کلارک 64

2-3-7 نظریه لوئیس 64

2-3-8 نظریه روستو 65

2-3-7 نظریه کینز 66

2-3-7 نظریه ریکاردو 67

2-3-8 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو 69

2-3-9 آزمون مدل مکینون شاو  دراقتصاد ایران 69

2-3-9-1 نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید 73

2-3-10 توجه سنتی 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار 77

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77

2-4 تئوری پژوهش 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش 79

2-6 بخش پنجم: پیشینه پژوهش 79

2-6-1 تحقیقات انجام شده در ایران 79

2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 81

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3 جامعه آماری 86

3-4 نمونه و روش نمونه گیری 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات 86

3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک 87

3-6 پایایی و روایی 87

3-7 روش تحلیل داده ها 88

3-7-1 آمار توصیفی 88

3-7-2 آمار استنباطی 88

3-8 قلمرو پژوهش 89

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-8-1 قلمرو موضوعی 89

3-8-2 قلمرو زمانی 89

3-8-3 قلمرو مکانی 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1 مقدمه 91

4-2 توصیف داده ها 91

4-2-1 سن 91

4-2-2 جنسیت 92

4-2-2 سطح تحصیلات 93

4-2-4 سابقه کار 94

4-2-5 توصیف سوالات پرسشنامه 95

4-2-5-1 استقراض 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی 96

4-2-5-3 بهره گیری از سهام رایج 97

4-3 تاثیر 98

4-4 مطالعه نرمال بودن 99

4-5. تحلیل نتایج 101

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه 107

5-2 تفسیر یافته ها 108

5-3 نتیجه گیری 110

5-4 محدودیت های پژوهش 111

5-4-1 محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می گردد 111

5-4-2 محدودیت هایی که از اختیار محقق خارج می باشند 112

5-5 پیشنهاد‌های پژوهش 112

5-5-1 پیشنهاد‌های بر گرفته از یافته‌های پژوهش 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 113

منابع 114

منابع فارسی 115

منابع لاتین 121

پیوست ها 125

 

 

 

 

فهرست جداول

    عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 3-1 روش های تأمین مالی 87

جدول 4-1 توزیع سنی کارکنان 91

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس 92

جدول 4-3 توزیع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان 93

جدول 4-4 توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان 94

جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به مؤلفه استقراض (107=n) 95

جدول 4-6 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به جریان نقدینگی(107=n) 96

جدول 4-7 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به بهره گیری از سهام رایج (107=n) 97

جدول 4-8 میانگین و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n) 98

جدول4-9 اختصار آزمون شاپیرو ویلکز(107=n) 99

جدول 4-10 اختصار آزمون t جهت سنجش استقراض 102

جدول 4-11 اختصار آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی 103

جدول 4-12 اختصار آزمون t جهت سنجش بهره گیری از سهام رایج 103

جدول 4-13 اختصار آزمون فریدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان(107=n) 104

 

 

فهرست اشکال

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 2-1 مدل پویایی راهبر و توسعه 29

شکل 2-2 اندازه سرمایه‌گذاری عمومی نسبت به کل سرمایه‌گذاری داخلی (درصد) 1970ـ1989 30

شکل 2-3 سرمایه‌گذاری و پس‌انداز(منبع: لافورت و همکاران، 2008، ص81) 30

شکل2-4 ساختار بازار مالی (منبع: ناید، 2007، ص75) 35

شکل 2-5 نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر، 1388، ص30) 61

شکل 2-6 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف 69

شکل 2-7 مدل روشهای تأمین مالی (کوهن و توماس، 2006) 78

شکل4-1 نمودار ستونی دامنه سنی کارکنان 92

شکل4-2 نمودار ستونی کارکنان بر اساس جنس 93

شکل4-3 نمودار ستونی کارکنان بر اساس سطح تحصیلات 94

شکل4-4 نمودار ستونی سابقه کار کارکنان 95

شکل4-5 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به استقراض 96

شکل4-6 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به جریان نقدینگی 97

شکل4-7 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به بهره گیری از سهام رایج 98

شکل4-8 نمودار مقایسه ای میانگین مولفه های روشهای تأمین مالی 99

شکل 4-9 هیستوگرام مربط به مولفه استقراض 100

شکل 4-10 هیستوگرام مربوط به مولفه جریان نقدینگی 100

شکل 4-11 هیستوگرام مربوط به مولفه بهره گیری از سهام رایج 101

شکل 4-12 نمودار راداری مربوط به میانگین رتبه ی هر یک از مولفه های روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان 105

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

1-4-2 اهداف جزئی

– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین  با فرمت ورد