متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت واهمیت پژوهش

اهمیت تأمین مالی در رشد اقتصادی بانک همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه می باشد.  پژوهشهای انجام گرفته،مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند قایل می باشد،

1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف، هدایت و راهنمایی می کند.

2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات،فرصتهای جدیدوتهدیدات درحال ظهور راتسهیل می کند.

3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می سازد.

مزایای فوق به سازمانها، توانایی آن را میبخشد که بجای آنکه صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و پیش روی شرایط متغیر حاکم برخود واکنش نشان دهند، خود برآنها تأثیر گذارند و این موضوعات ضرورتهای خاص انجام این پژوهش می باشد.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

1-4-2 اهداف جزئی

– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

1-4-2 اهداف جزئی

– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین  با فرمت ورد