مطالعه توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

چرا گردشگری موضوع علم جغرافیاست؟

علم جغرافیا اساساً در گرو واژگان توزیع، تعاملات و کنش متقابل و مقیاس نهفته می باشد. این موارد نیز پیوند و همزیستی میان گردشگری و جغرافیا را روشن می سازد. ارتباط میان جغرافیا و برنامه ریزی از یک سو و پذیرش بعد برنامه ریزی در مطالعات گردشگری از دیگر سو بعد جغرافیایی گردشگری را افزون تر و غنی تر می نماید. علم جغرافیا در واژه فضا نهفته می باشد، افزون بر آن در دهه های اخیر مدل سازی نیز در این علم از جایگاه خاصی برخوردار بوده می باشد. از سوی دیگر مطالعات گردشگری نیز به نوبه خود متضمن پذیرش مفهوم فضا و مدل سازی می باشد. در حقیقت بنیان مدل های گردشگری در ملحوظ کردن واژه های محیط طبیعی، محیط دست ساز و مصنوع بر متشکل از زیر ساخت ها، فناوری و سیستم اداره واحد های جغرافیایی می باشد که همه و همه بار جغرافیایی گردشگری را استحکام بیشتری می بخشد. (رضویان، ۱۳۹٠، ۶)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماهیت جغرافیا را دو قطب بشر و طبیعت و روابط متقابل بین آن دو تشکیل می دهد. این دو قطب عبارتند از بشر و محیط. (رضوانی، ۱۳۸۶، ۴) جغرافیا در تعیین و تبیین گردشگری از ارائه یک تعریف حرف علمی قدیمی فراتر رفته و گردشگری را در چهار چوب کلی جغرافیای انسانی ـ اجتماعی به عنوان یکی از نقشهای اساسی بشر به شمار می آورد. تأثیر را می توان در مفهوم کلی آن با وظیفه، فعالیت یا اظهار وجود معنی نمود. از این نقطه نظر وجود بشر یک سلسله تأثیر های اساسی رادر حیات خود اعمال می کنند که عبارتند از: ۱ـ تولید مثل و تداوم بنا  ۲ـ تأثیر سکنی داشتن  ۳ـ تأثیر کار کردن   ۴ـ تأثیر آموزش دیدن و پرورش یافتن  ۵ـ تأثیر تامین و تدارک دیدن نیازها   ۶ـ تأثیر  جا به جا شدن و رفت و آمد  ۷- تأثیر فراغت و استراحت کردن. (رضوانی، ۱۳۸۶، ۸) جغرافیای توریستی روابط بشر را با محیط به هنگام وقت فراغت مطالعه می کند. فعالیت های توریستی و مسافرت های داخلی و خارجی بخشی از فعالیت های انسانی را تشکیل می دهد. (رضوانی، ۱۳۸۶، ۱۱) .

گردشگری بین تفاوت ها و تباینات فضایی در طول زمان می باشد. از سوی دیگر جغرافیا به عنوان یک علم و تفحص مستقل نیز در درک تفاوت ها و تبانیات فضایی در طول زمان نهفته می باشد. پذیرش گردشگری به عنوان یک علم و تخصص چند رشته ای و میان رشته ای از یک سو و حاکمیت رویکرد و کل وابسته به سازمانهای همبسته در علم جغرافیا، بعد جغرافیایی گردشگری را غنا می بخشد. (رضویان، ۱۳۹٠، ۶)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش فوق پاسخگوی سوالات زیر خواهد بود:

– توانمندی های گردشگری گل و گیاه در توسعه گردشگری منطقه شرق گیلان کدامند؟

– آیا امکانات موجود در منطقه شرق گیلان می تواند پاسخگوی نیازها و خواسته های گردشگران باشد؟

– آیا اطلاع رسانی مناسب در خصوص توانمندی های گردشگری گل و گیاه منطقه شرق گیلان می تواند در تغییر توجه گردشگران به ان منطقه موثر و کارا باشد

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه