عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

حرکات توده ای

یکی از مهم‌ترین واژه­هایی که در مطالعات حرکات دامنه‌ای به کار می رود واژه زمین لغزش[1] باشد زمین لغزش فرمی از فرایندهای دامنه‌ای می باشد که به جابجایی و حرکت روبه پایین مواد، خاک و سنگ‌ها در دامنه‌ها تصریح دارد. شکل یک دامنه تابعی از فرم اولیه،  ساختمان زمین شناسی و جنس مواد و تغییرات بعدی حاصل از فرآیندهای تخریبی می باشد. فرم اولیه یک دامنه که در اثر عوامل درونی به وجودآمده با گذشت زمان به وسیله عوامل بیرونی به صور مختلف هوازدگی،  تخریب و جابجایی،  شکل ثانویه‌ای بخود می­گیرد. فرایند تکامل و دگر ریختی دامنه‌ها ناشی از نظام (سیستم) مختلفی از عوامل می باشد که می­تواند در قالب یک سیستم باز دامنه‌ای مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد. حرکات توده‌ای و زمین لغزش‌ها در واقع از فرایندهای اصلی مسئول تغییر شکل دامنه‌ها هستند که وقوع آنها،  تبعات زیست محیطی و اقتصادی با اهمیتی را به دنبال دارد. در بسیاری از متون زمین لغزش اصطلاحی می باشد عام و رایج که برای مطالعه و تصریح به حرکت و جابجایی رو به پایین خاک و مواد سنگی در دامنه‌ها بکار می­رود. این واژه درگذشته به گونه گسترده ای به وسیله مهندسان و پژوهشگران مرتبط با موضوع بهره گیری می­گردید و اکنون نیز واژه‌ای مصطلح و رایج می باشد. مفهوم زمین لغزش در شکل عامیانه خود در بر گیرنده کلیه حرکات دامنه‌ای می باشد که تحت تأثیر عوامل مختلف بر روی شیب­ها رخ می­دهند. اما بایستی خاطر نشان ساخت که اصطلاح “حرکات توده‌ای” در این زمینه واژه‌ای جامع‌تر و رساتر می باشد. “حرکات توده‌ای شامل تمامی جابجایی­ها و جدا شدگی‌های خاک و مواد سنگی به صورت توده‌ای می باشد که تحت تأثیر نیروی گرانش رخ می­دهد (1984,cheroly). این تعریف  به طورجامعی تمامی حرکت­های دامنه‌ای اعم از کوچک و بزرگ،  سریع و کند را در برمی­گیرد. لیکن خزش یا کریپ[2] در داخل این تعریف قرار نمی­گیرد. چنانچه هدف کلیه حرکات توده‌ای و غیر‌توده‌ای (همچون کریپ) باشد، در این هنگام بایستی از اصطلاح “حرکات دامنه‌ای” بهره گیری نمود. وقوع حرکات توده‌ای باعث تغییر شکل ناهمواری ها و دامنه‌ها شده و حجم قابل توجهی از مواد را به سمت پایین منتقل می­کند. اقدام فرسودن و پست کردن زمین و دامنه‌ها به وسیله حرکات توده‌ای و سایر فرم های فرسایشی “تخریب توده‌ای”[3] نامیده می­گردد. پس آن دسته از جابجایی‌های دامنه‌ای که به صورت توده‌ای رخ می­دهند حرکات توده‌ای نامیده می­شوند و خود داری انواع مختلف و ویژه‌ای هستند که لغزش یا زمین لغزش خود نوعی از آنها می­باشد. لذا در یک برداشت و مفهوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-  زمین لغزه‌ها یکی از انواع ویژه حرکات توده‌ای هستند که مشخصه­ها و ویژگی های خاص خود را دارا می­باشند

2- در مفهوم و برداشت دوم از زمین لغزه‌ها که اکثراً از سوی مهندسان و بعضی از پژوهشگران به کار گرفته می­گردد زمین لغزه‌ها مترادف با حرکات توده‌ای هستند و شامل کلیه حرکات دامنه‌ای می­گردد.

در پژوهش حاضر به دلیل آنکه برداشت و اصطلاح اخیر در ادبیات مربوط به این موضوع همچنین در میان مردم و جامعه جهانی به گونه وسیعی جا افتاده و رایج شده می باشد، مفهوم زمین لغزه‌ها به مفهوم عام آن و مترادف با حرکات توده‌ای به کار می­رود. از میان تعاریفی که برای زمین لغزش ارائه شده می باشد می توان به نمونه‌هایی چند تصریح نمود: ترزاگی (1950) زمین لغزش را اینگونه تعریف کرده می باشد: زمین لغزش جابجایی توده سنگی،  خاکی یا رسوبهای نهشته شده بر دامنه می باشد. مرکز ثقل توده لغزشی در جهت پایین و خارج از محل شروع کشیده می­گردد و سرعت حرکت مواد در زمین لغزش نمونه وار[4] صفر تا حداقل یک پا در هر ساعت افزایش می­یابد.

[1] – Landslide

[2] – Creep

[3] – Mass wasting

[4]– Typic

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه