سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

معیار­های ارزیابی عملکرد سازمان

البته یافتن معیار­های مناسب برای سنجش عملکرد سازمان­ها در بخش خصوصی یا دولتی متفاوت می باشد اما معیار­هایی را می­توان بصورت جزء یا کل از یکدیگر متمایز نمود. معیار­های جزء از تقسیم کل ستاده سازمان بر یک از عوامل و نهاد­های تولید بدست می­آید.

نسبت ستاده به مواد، نسبت ستاده به نیروی کار، نسبت ستاده به انرژی، نسبت ستاده به سرمایه.

این معیار­ها مفید هستند اما دارای عیب نیز می­باشند. یعنی معیار جزء به بهای زوال معیار دیگری بهبود می­یابد. مثلاً نسب تجهیزات سرمایه­ای که باعث صرفه جویی در نیروی کار می­گردد و  بهر­ه وری نیروی کار بهبود می­یابد اما بهره وری سرمایه احتمال دارد که دچار نقصان گردد.

شاخص­های کل یا نهایی تاثیر سازمان نیز می­تواند به عنوان معیار بهره وری کل از نسبت ستاده به انرژی، سرمایه، مواد نیروی کار حاصل می­گردد، مطرح می­گردد. تبیین اینکه، هیچ معیار واحدی به تنهایی برای اندازه گیری عملکرد یک سازمان وسیع و پیشرفته مناسب نیست و روش خاص و مناسب اندازه­گیری بایستی در نظر داشتن سطح سازمانی و بهره گیری­ای که از آن روش بعمل می­آید، تعیین گردد. به عنوان نمونه، بعضی از معیار­های بهره وری در رده عملیاتی کارخانه عبارتند از:

نیروی کار= نسبت واحد­های تولید شده به نفر ساعت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مواد= نسبت تولید به مواد مصرفی

سرمایه= نسبت واحد­های تولید شده به ماشین ساعت

انرژی= نسبت تولید به واحد مصرف انرژی

گونه مشهورتری بنام ماتریس هدف­ها[1] که توسط مرکز بهره وری ارگون[2] رواج یافته، امکان تلفیق خانواده معیار­ها را با فعالیت­های مربوط به تعیین اهداف سازمانی، فرآهم می­کند. پس به هر مدیر واجب می باشد که کوشش کند نسبت به معیار­های عملکرد سازمان حساس بوده و آنها را بشناسد. لذا برای شناخت می­بایست معیار­هایی را مطرح نمود و جواب منطقی آنها را بصورت یک چارچوب و  با یک برنامه جامع، مدون و مورد توجه قرار داد.

  1. Objectives Matrix
  2. Oregon Productivity Center

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش: مطالعه اندازه موفقیت مدل تعالی در بهبود عناصر تشکیل دهنده­ی این مدل در شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران می­باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کلیدی عملکرد در سازمان

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM برمنجر به بهبو نتایج مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بربهبود نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود فرایند­ها در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر  بهبود رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران

1-5-3- هدف کاربردی

هدف کابردی پژوهش خودارزیابی در شرکت نفت وگاز گچساران می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز  با فرمت ورد