متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه

در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده می باشد. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی[1] و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آن چیز که که از درآمد حاضر مصرف نمی‌گردد می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می گردد. (نوروش، 1389، ص32)

در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر بمعنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده می باشد. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود 60 تا 70 درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. (کاتلر[2]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص115)

بدون در نظر داشتن طریقه تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری[3] و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی به وجودمی‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می گردد. پس‌انداز در هر جامعه از کسر اندازه مصرف از درآمد بدست می‌‌آید پس هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص67)

بخش خانوار تنها بخشی می باشد که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر می باشد به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد. (توکل 1390، ص38)

[1] Industrial Revolution

[2] Catler

[3] Investment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

1-4-2 اهداف جزئی

– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید