سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه­های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش: پیاده سازی مدل EFQM باعث بهبود عملکرد شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

فرضیه ­های فرعی:

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود نتایج کلیدی عملکرد در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود نتایج کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد .

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود نتایج مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود فرایندها در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

– از نظر پاسخگویان، پیاده­سازی مدل EFQM باعث بهبود رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران می­گردد.

1-8) قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی تحقییق حاضر، اداره شرکت نفت شهرستان گچساران می­باشد.

1-8-2- قلمرو زمانی پژوهش

از لحاظ قلمرو زمانی، این پژوهش از تیرماه سال 1392 شروع شده و در دی ماه سال 1392 خاتمه یافته می باشد.

1-8-3- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش عبارت از ارزیابی تأثیر پیاده­سازی EFQM در شرکت بهره­وری نفت و گاز گچساران می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش: مطالعه اندازه موفقیت مدل تعالی در بهبود عناصر تشکیل دهنده­ی این مدل در شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران می­باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کلیدی عملکرد در سازمان

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود نتایج کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM برمنجر به بهبو نتایج مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بربهبود نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود فرایند­ها در شرکت نفت وگاز گچساران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر بهبود شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران

ارزیابی تاثیر پیاده سازی مدل EFQM بر  بهبود رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران

1-5-3- هدف کاربردی

هدف کابردی پژوهش خودارزیابی در شرکت نفت وگاز گچساران می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر پیاده سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز  با فرمت ورد