متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

فصل دوم

شکل 1 : مقایسه بین هزینه ها و فایده ها ……………………………………………………………………………
شکل 2 : سیستم ارائه ارزش به مشتری ………………………………………………………………………………
شکل 3 : سطوح برنامه ریزی استراتژیک سازمانی ……………………………………………………………….
شکل 4 ………………………………………………………………………………………………………………………….
شکل 5 : سهم نسبی بازار  ……………………………………………………………………………………………….
شکل 6 : توان رقابتی ………………………………………………………………………………………………………
شکل 7 ………………………………………………………………………………………………………………………….
شکل 8  …………………………………………………………………………………………………………………………
شکل 9 ………………………………………………………………………………………………………………………….
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 10  ……………………………………………………………………………………………………………………… شکل11  ……………………………………………………………………………………………………………………….. شکل 12 : چهارچوب کارت اعتباری ……………………………………………………………………………….. شکل 13  ……………………………………………………………………………………………………………………… شکل 14 : مراحل رشد اینترنت ……………………………………………………………………………………….. شکل 15 : یک مدل اتخاذی تکنولوژی نوعی با رویکرد عاملی …………………………………………….. شکل 16 : مدل پیشنهادی برای ورود سازمان های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی …….. شکل 17 : مراحل تبیین شاخص ها  …………………………………………………………………………………. جدول (2-1)رده بندی سازمانهای کوچک و متوسط………………………………………………………….. جدول(2- 2 ) پیش بینی حجم معاملات در تجارت الکترونیکی…………………………………………. جدول (2-3) تحلیل آماری هر یک از عوامل مورد مطالعه در انواع مطالعات صورت گرفته…. جدول (2- 4 )شاخص های مربوط به الزامات فنی……………………………………………………………. جدول (2-5 ) مولفه های مرتبط با عوامل سازمانی……………………………………………………………. جدول (2- 6 ) مولفه های مربوط به سیستم های بین سازمانی…………………………………………… جدول (2-7) شاخص های مرتبط با مولفه های عملکرد……………………………………………………

سایت منبع

جدول (2-8)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مالی……………………………………… جدول (2-9)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته کاربر…………………………………….. جدول (2-10)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته فرآیند…………………………………. جدول (2-11)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته رشد و یادگیری…………………… جدول(4-1)اندازه فراوانی و در صد فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت…………………………………….. جدول(4-2) اندازه فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار………………………………………………………….. جدول(4-3)اندازه فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات…………………………………………………. جدول(4-4) آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………………………… جدول(4-5) آزمون فرض اول………………………………………………………………………………………….. جدول(4-6) آزمون فرض دوم…………………………………………………………………………………………. جدول(4-7)آزمون فرض سوم………………………………………………………………………………………….. جدول(4-8)آزمون فرض چهارم……………………………………………………………………………………….. جدول(4-9)آزمون فرض پنجم…………………………………………………………………………………………. جدول(4-10)میانگین رتبه به دست آمده برای متغیرها…………………………………………………………. فهرست نمودار ها نمودار(4-1)اندازه فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت……………………………………………………………… نمودار(4-2)اندازه درصد فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت……………………………………………………. نمودار(4-3) فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار…………………………………………………………………… نمودار(4-4) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار…………………………………………………………. نمودار(4-5)اندازه مقایسه فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………….. نمودار(4-6) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………………….. نمودار(4-7) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات………………………………………………..

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف)اهداف اصلی پژوهش

راهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.

ب)اهداف فرعی پژوهش

1- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

2- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

3- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان.

4- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها

آیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان  می گردد؟

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها

1-آیا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار می باشد؟

2- آیامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

3- آیا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

4- آیا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه  با فرمت ورد