متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل رویکرد های استراتژیک-بازاریابی استراتژیک

 

شکل 13 [1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید و همچنین مولفه های تعیین شده در مدل پیشنهادی استراتژی بازار یابی تعاملی مبتنی بر رقابت در توسعه منابع وهماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط را می توان در این پژوهش مورد توجه قرار داد،زیرا؛این نوع استراتژی بر5 مولفه استوار می باشد که عبارتند از؛

1- بازاریابی پاسخ گرا

2- پیگیری کلیه نتایج بازاریابی

3- حذف بازاریابی غیرموثر

4- در نظر داشتن توسعه منابع

5- عامل و هماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط

در این رویکردهماهنگی استراتژیک [2]جایگاه کلیدی در مطالعات سازمانی و مدیریت استراتژیک دارد زیرا یک روش مناسب برای کسب و خلق ارزش در بازار و بالا بردن عملکرد سازمان، تعامل و هماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط می باشد.[3] از دیدگاه کاپلان و نورتون ( 1999 ) هماهنگی عامل و منبع ارزش اقتصادی برای شرکتها بوده و بایستی در این راستا حرکت نمایند.

هماهنگی میتواند هم در سطح عملیاتی و هم در سطح استراتژیک و هم بین این دو سطح مستقر گردد. مقصود از هماهنگی در سطح استراتژیک، همخوانی و انطباق استراتژ یهای سطوح پائین تر سازمان و استراتژ یهای کارکردی، با استراتژی کلان سازمان می باشد. این هماهنگی جنبه های متفاوت دیگری را نیز در بر می گیرد که اصطلاحاً هماهنگی درونی و بیرونی گفته می گردد.

هر یک از سیستم های موجود در سطوح استراتژی سازمان هم بایستی با زیر سیستم های خودش(هماهنگی درونی)و هم بایستی با سطوح بالا دست و سیست مهای هم ترازخودش (هماهنگی بیرونی)متناسب باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند وباعث ایجاد هم افزایی جهت رسیدن به هدف های سازمان گردد[4] .

همچنین جهت رفع چالش های اساسی هماهنگی استراتژیک بازاریابی بایستی میان ارتباط یک (ارتباط میان استراتژی بازاریابی در میان رقبا واستراتژی سازمان برای ایجاد هماهنگی عمودی بیرونی)، ارتباط دو (ارتباط میان استراتژی بازاریابی بین رفبا و استراتژی سایر واحدها یا کارکردهای سازمانی برای ایجاد هماهنگی افقی بیرونی)، ارتباط سه (ارتباط میان استراتژی بازاریابی بین رقبا و زیر سیستم ها یا کارکردهای آن، برای ایجاد هماهنگی عمودی درونی) و ارتباط چهار(میان استراتژی های زیر سیستم ها یا کارکردهای بازاریابی بین رقبا با یکدیگر برای ایجاد هماهنگی افقی درونی) هماهنگی ایجاد گردد.زیرا برقراری هماهنگی همواره از چالشها و نگرانی های اساسی مدیران سازمان ها و به گونه خاص مدیران استراتژیک بازاریابی بیمه بوده می باشد.

[1] : یافته های محقق براساس مولفه های پژوهش

[2] همخوانی، همسویی  یا همراستایی

[3] ( Griffith David A 2006)

[4] (اعرابی 1383 )

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف)اهداف اصلی پژوهش

راهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.

ب)اهداف فرعی پژوهش

1- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

2- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

3- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان.

4- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها

آیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان  می گردد؟

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها

1-آیا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار می باشد؟

2- آیامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

3- آیا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

4- آیا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه  با فرمت ورد