عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری استان قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسی ارائه راهبردهای توسعه گردشگری

مراحل ارائه راهبردها عبارتند از: آغاز فرایند و حصول توافق درمورد محتوای آن، تعیین و شناسایی دستورها، روشن ساختن رسالت‌ها و ارزش‌ها، ارزیابی محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)، ارزیابی محیط داخلی (نقاط ضعف و قوت)، شناسایی مسائل راهبردی (استراتژیک)، تنظیم راهبردهایی برای مدیریت مسائل راهبردی و تدوین دیدگاه کارساز برای آینده. این هشت مرحله بایستی به اجرا نتیجه گیری و ارزیابی منتهی گردد (بهزاد فر و همکاران، 1387، 90). همان گونه که در نمودار فرایند کار نشان داده شده به گونه اختصار می‌توان گفت که روش‌های مهم تدوین راهبردها را می‌توان در یک چارچوبی سه مرحله ای شامل مرحله ورود اطلاعات، مرحله مقایسه و مرحله تصمیم گیری گنجاند. مرحله اول چارچوب تدوین راهبردها شامل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و عوامل بیرونی و ماتریس مطالعه رقابت می گردد. در مرحله اول که آن را مرحله ورود اطلاعات[1] می‌نامند، اطلاعات اصلی مورد نیاز برای تدوین راهبردها مشخص می گردد. مرحله دوم که آن را مرحله تطبیق[2] می‌نامند به انواع راهبردهای امکان پذیر توجه می گردد و به همین مقصود بین عوامل داخلی و خارجی نوعی تعادل و توازن مستقر می گردد. تکنیک‌هایی که در مرحله دوم مورد بهره گیری قرار می‌گیرند شامل ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف و قوت[3] و ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام راهبردی[4] می باشد. در مرحله سوم که آن را مرحله تصمیم گیری[5] می‌نامند تنها از یک روش منحصر به فرد، یعنی ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی بهره گیری می گردد. در ماتریس مزبور از اطلاعات ارائه شده در مرحله اول بهره گیری می گردد تا بتوان انواع راهبردهای قابل اجرا که در مرحله دوم شناسایی شده‌اند، به شیوه ای عینی و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد. ماتریس برنامه ریزی راهبردی، جذابیت نسبی انواع راهبردها را مشخص می‌نماید.

4-3-1- مرحله ورود اطلاعات

این مرحله شامل ارزیابی محیط خارجی و ارزیابی محیط داخلی می باشد. تصمیمات کوچکی که در مرحله ورودی گرفته می گردد به برنامه ریزان این امکان را می‌دهد که راهبردهای مختلف را به شیوه ای اثر بخش تدوین نمایند. شناخت محتوا و ارزیابی ماهیتی اطلاعات را می‌توان مهم‌ترین فعالیت این قسمت دانست.

 4-3-1-1- ماتریس ارزیابی عوامل محیط بیرونی(EFE)[6]

عوامل خارجی تأثیر گذار  بر بخش گردشگری طی شش گام با بهره گیری از ماتریس ارزیابی محیط خارجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

25-Input stage

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

26- Matching Stage

27-Strengths – Weakness- Opportunities- Threats, (SWOT) Matrix

28-Strategic Position and Action Evaluation, (SPACE) Matrix

29- Decision Stage

30-External Factor Evaluation Matrix

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت غربی و تاثیر آن در گردشگری قزوین چیست؟

2- این منطقه چه نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت­هایی برای توسعه گردشگری دارد؟

3- جاذبه­های گردشگری دهستان رودبار الموت چه نقشی را در توسعه روستایی دهستان دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه