متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تاریخ به ویژه تاریخ قرن اخیر نشان می دهد کشورهایی که به مساله پژوهشی توجه خاصی مبذول کرده و به گونه جدی به آن پرداخته اند در جدال با معضلات موفق بوده اند و به رشد اقتصادی و صنعتی قابل توجهی دست یافته اند و توانسته اند رفاه و آسایش نسبی اعضای جامعه خود را فراهم سازند.

پژوهش مجموعه فرآیندهایی می باشد که به­مقصود ایجاد پیوند جدید بین تجزیه و نظریه به­کار گرفته میشود از این رو شناخت ریشه­ای آن مستلزم شناخت اصولی و ریشه­ای روش­شناسی می باشد.در این فصل معرفی روشهای آماری مورد بهره گیری آغاز به توصیف جامعه و نمونه آماری پرداخته می­گردد. بعد روش نمونه گیری با در نظر داشتن محدودیت های پژوهش معرفی می گردد و در ادامه ابزارهای پژوهشی و روش­های آماری به کار رفته در این پژوهش به صورت کامل مورد مطالعه قرار می گیرد. (آدلر، 2006)

3-2 روش پژوهش

محقق بایستی پس از تعلیم و تنظیم موضوع پژوهش، در فکر انتخاب روش پژوهش خود باشد مقصود از انتخاب روش انجام پژوهش آن می باشد که مشخص گردد چه نوع روش تحقیقی برای مطالعه موضوع مورد نظر ما مناسب می باشد (هومن 1388).

روش پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی می­باشد زیرا محقق وضع موجود را آنگونه که هست مورد مطالعه قرار داده و هیچ­گونه دستکاری در متغیر صورت نداده می باشد. (افرازه، 1386)

3-3 جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی که تعداد 147 نفر هستند، می باشد.

3-4 نمونه و روش نمونه گیری

حجم نمونه در این پژوهش طبق جدول مورگان 107 نفر از کارکنان، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. لذا در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بهره گیری خواهد گردید. در این نوع روش نمونه گیری محقق مایل می باشد نمونه تحقیقی را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن گردد زیر گرو ه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه، در نمونه نیز حضور داشته باشند. بطور اختصار در این روش محقق مطمئن می باشد که نمونه انتخاب شده بر اساس ویژگی­ها و عواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند، نماینده واقعی جامعه مورد نظر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

1-4-2 اهداف جزئی

– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

– تعیین تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین  با فرمت ورد